ĐIỆN THOẠI LƯỚT

Samsung A50

2.500.000 

ĐIỆN THOẠI LƯỚT

Samsung A50s

2.300.000 

ĐIỆN THOẠI LƯỚT

Samsung A51

3.500.000 

ĐIỆN THOẠI LƯỚT

Samsung A71

4.300.000 

ĐIỆN THOẠI LƯỚT

Samsung A750

1.900.000